Đúng là như Microsoft  đã viết , vấn đề một thể xác với hai tâm hồn nghĩa là một máy vi tính được cài đặt hai chương trình windows  và cũng là cái mà chúng ta cũng nên học hỏi thêm. Qua đây Qúi Hùng xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt ” một thể xác với hai tâm ...